Wynajem pomieszczeń

 
Regulamin najmu powierzchni biurowych, garażowych, magazynowych w budynkach położonych
przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach.

§ 1


Przedmiotem najmu może być powierzchnia w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (lokal, działka, garaż, magazyn).

§ 2


1. Lokale na działalność komercyjną są oddawane w najem w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz rokowań, na czas oznaczony nie dłuższy niż do trzech lat.

2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą stawki czynszu na metr kwadratowy można obniżyć, jednak nie więcej niż o 50%.

3. Dyrektor centrum może zawrzeć po upływie obowiązywania umowy najmu zawartej na czas oznaczony do trzech lat, kolejną umowę z ta samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wyłącznie w następujących wypadkach:

1) na rzecz osób fizycznych lub prywatnych na cele nie związane z działalnością zarobkową, w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, leczniczą, oświatowa, naukową, sportową, a także na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
2) na cele użyteczności publicznej;
3) po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym;
4) na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych lub gminnych osób prawnych;
5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
6) na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, która przez okres co najmniej dwóch ostatnich lat była najemcą danej nieruchomości i nie posiada zaległości w zapłacie czynszu, podatków i innych ciężarów określonych w umowie.

§ 3

Stawki czynszu z tytułu najmu lokali na cele komercyjne ustala dyrektor Centrum po rozeznaniu lokalnego rynku i po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Brzeziny.

§ 4


1. Lokale mogą być również oddawane do bezpłatnego używania. Decyzję o bezpłatnym użytkowania podejmuje każdorazowo dyrektor centrum
2. Bezpłatne używanie dotyczyć może organizacji społecznych, grup nieformalnych.

§ 5


W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają być zastosowane akta prawa lokalnego.